מדיניות ביטולים

/מדיניות ביטולים
מדיניות ביטולים 2021-01-03T12:46:59+02:00

מדיניות ביטולים

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") מקנה לצרכן כהגדרתו בחוק, זכות ביטול לגבי סוגי עסקאות מוגדרים, וזאת במועדים ובתנאים הקבועים בחוק ובתקנות מכוחו.

יש לשים לב, כי בכל מקרה של סתירה בין הכתוב באתר זה לבין החוק, הוראות החוק גוברות.

התקשרות באמצעות האתר למתן שירותי אינטרנט או לרכישת מוצר מוגדרת כעסקת מכר מרחוק לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

עסקת מכר מרחוק הינה התקשרות למתן שירות או לרכישת מוצר, כאשר ההתקשרות נעשית מרחוק ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

על מנת לבטל את השירות או את רכישת המוצר הלקוח ימסור הודעה בדבר ביטול העסקה באחת מהדרכים הללו:

 • טלפונית לשירות לקוחות למספר *3913
 • בדואר רשום לכתובת החברה: אייס תקשורת חכמה – רח' התמר 11 פארק תעשיות ספירים 7916900
 • בדואר אלקטרוני : cc@ice-smartcom.co.il
 • במשלוח פקס למספר : 15386609553
 • באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה.

 

מועדים לביטול עסקה

(1) מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי ההתקשרות לפי המאוחר ביניהם;

(2) בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ההתקשרות או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי ההתקשרות לפי המאוחר ביניהם.

 

החזרת מוצר ודמי ביטול

במקרה של ביטול רכישה בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים המפורטים במסמך ו/או באתר, או עקב אי אספקת המוצר במועדים שנקבעו על ידי החברה הצרכן יעמיד לרשות החברה את המוצר האמור במקום בו הוא נמסר לו, ויודיע על כך לחברה אשר תהא אחראית לאסוף את המוצר נשוא הביטול. במקרה זה לא יגבו מהצרכן דמי ביטול.

במקרה של ביטול שלא מהטעמים המנויים לעיל, הצרכן יחזיר את המוצר לחברה לכתובת אייס תקשורת חכמה – רח' התמר 11 פארק תעשיות ספירים 7916900. במקרה זה החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשווי של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך ביניהם ובנוסף 100 ₪ ככל ובוצעה התקנה על-ידי טכנאי החברה בביתו של הצרכן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהעסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הצרכן יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי העניין, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

החברה תהא רשאית לבקש מהצרכן לקבל עותק במייל ו/או בפקס של:

 • תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
 • תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
 • תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
 • תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק;

 

עסקאות שלא ניתן לבטלן

לפי חוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של:

 • טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).
 • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995.
 • מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח*.
 • מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.